Dr. Pratiksha Palahe

Dr. Pratiksha Palahe

Head of National Facility for Biopharmaceuticals